Uluslararası Alanda Biyometrik Veri Kavramına Yaklaşım Göz Önüne Alınarak Türk Hukukunda Biyometrik Veri İşleme Şartlarının Ölçülülük İlkesi Bakımından Somutlaştırılmasına Dair Öneriler

Uluslararası Alanda Biyometrik Veri Kavramına Yaklaşım Göz Önüne Alınarak Türk Hukukunda Biyometrik Veri İşleme Şartlarının Ölçülülük İlkesi Bakımından Somutlaştırılmasına Dair Öneriler

İşbu çalışmada biyometrik veri kavramı açıklanarak önemi irdelenecek, ulusal ve uluslararası boyutta meydana gelen ihlaller ve yaygın uygulamalar analiz edilerek dijitalleşen dünyada, günümüzde ve gelecekte bu ihlallerin ne gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği tartışılacak, bu kapsamda doğabilecek riskleri en aza indirgemek için Türk hukukunda yapılması gereken düzenlemelere ilişkin öneriler paylaşılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkin düzenlemenin yetersizliği ve bu güncel düzenlenmenin birçok gri nokta bırakması sorunu nedeniyle konunun özü ve meydana gelecek ihlallerin olası olumsuz sonuçlarının ciddiyeti değerlendirildiğinde ivedilikle somutlaştırılması gerektiği ortadadır. Bu doğrultuda 95/46/EC sayılı Avrupa Direktifi2 ile 1998 yılından itibaren verilerin işlenme şartları ve korunmasına ilişkin yasal düzenlemeye tabi Avrupa ülkelerinde biyometrik verilere dair uygulamalar ve doğan ihlallere yaklaşımı, benzeri bir yasaya tabi olmayan Çin Devleti’nin vatandaşları üzerindeki otoriter baskıyı arttıran “gözetleme”(surveillance)’ye dayalı olarak yürüttüğü politikalar neticesinde biyometrik veri alışverişini yaygınlaştırılan uygulamaları ve ihlallere yaklaşımı gibi uluslararası alanda biyometrik verinin işlenmesine ilişkin yaklaşımlar belirtilecek ve Türk Hukuku’ndaki güncel düzenlemeye getirilecek eleştirileri takiben özellikle soyut bir kavram olan amaçla ölçülülük ilkesi açısından getirilebilecek somut düzenlemelere ilişkin öneriler aktarılmaya çalışılacaktır.