Uluslararası Alanda Biyometrik Veri Kavramına Yaklaşım Göz Önüne Alınarak Türk Hukukunda Biyometrik Veri İşleme Şartlarının Ölçülülük İlkesi Bakımından Somutlaştırılmasına Dair Öneriler

Uluslararası Alanda Biyometrik Veri Kavramına Yaklaşım Göz Önüne Alınarak Türk Hukukunda Biyometrik Veri İşleme Şartlarının Ölçülülük İlkesi Bakımından Somutlaştırılmasına Dair Öneriler

İşbu çalışmada biyometrik veri kavramı açıklanarak önemi irdelenecek, ulusal veuluslararası boyutta meydana gelen ihlaller ve yaygın uygulamalar analiz edilerek dijitalleşendünyada, günümüzde ve gelecekte bu ihlallerin ne gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğitartışılacak, bu kapsamda doğabilecek riskleri en aza indirgemek için Türk Hukuku’ndayapılması gereken düzenlemelere ilişkin öneriler paylaşılacaktır. 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu’nda düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkindüzenlemenin yetersizliği ve bu güncel düzenlenmenin birçok gri nokta bırakması sorununedeniyle konunun özü ve meydana gelecek ihlallerin olası olumsuz sonuçlarının ciddiyetideğerlendirildiğinde ivedilikle somutlaştırılması gerektiği ortadadır. Bu doğrultuda 95/46/ECsayılı Avrupa Direktifi2 ile 1998 yılından itibaren verilerin işlenme şartları ve korunmasınailişkin yasal düzenlemeye tabi Avrupa ülkelerinde biyometrik verilere dair uygulamalar vedoğan ihlallere yaklaşımı, benzeri bir yasaya tabi olmayan Çin Devleti’nin vatandaşlarıüzerindeki otoriter baskıyı arttıran “gözetleme”(surveillance)’ye dayalı olarak yürüttüğüpolitikalar neticesinde biyometrik veri alışverişini yaygınlaştırılan uygulamaları ve ihlallereyaklaşımı gibi uluslararası alanda biyometrik verinin işlenmesine ilişkin yaklaşımlarbelirtilecek ve Türk Hukuku’ndaki güncel düzenlemeye getirilecek eleştirileri takiben özelliklesoyut bir kavram olan amaçla ölçülülük ilkesi açısından getirilebilecek somut düzenlemelereilişkin öneriler aktarılmaya çalışılacaktır.