20 Aralık 2022 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığında yayımlanan duyuru ile 30 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/5 sayılı Genelge’nin ekinde yer alan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Kılavuz’da(“Kılavuz”) değişiklik yapılmıştır. Kılavuz’da öngörülen değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda;

1- Taraflara ve Taşınmaza Yönelik Getirilen Değişiklikler

• Satışa veya satış vaadi sözleşmesine konu ikinci el taşınmazların, herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından son 3 yıl içerisinde Türk vatandaşı veya şirkete devredilmemiş olması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak, ikinci el taşınmazın en az 3 yıldır bir Türk vatandaşının mülkiyetinde bulunması gerekmektedir. Eser sözleşmesinden kaynaklanan edimler bu kuralın istisnası sayılmıştır.


• Satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazlar, tapu sicilinde yabancı kişiler ve alıcı yabancı gerçek kişinin Türk vatandaşı olan birinci derece akrabaları (kan veya sıhri hısımlar) adına kayıtlı olamayacaktır.


• Bir taşınmaz sadece bir kez vatandaşlık edinimine konu edilebilecektir. Taşınmaz daha önceden vatandaşlık kazanımına konu olmuş ise bu taşınmaz ile yeniden uygunluk belgesi başvurusu yapılamayacaktır.


• Tamamlanmamış olan taşınmazların vatandaşlık başvurusuna konu olması ve değerleme raporu alınabilmesi için inşasının başlamış olması gerekmektedir. Bu taşınmazlar için rapor tarihindeki “tamamlanması durumundaki mevcut durum değeri” esas alınacaktır.

2- Hisseli Satışa Yönelik Değişiklikler

• Taşınmazın hisseli olarak edinimi ile vatandaşlık başvurusunda bulunulamayacaktır. Bu düzenleme ile yüksek değerli taşınmazların birden çok kişi tarafından hisseli olarak alınıp vatandaşlık kazanımının önü kapatılmıştır. Örneğin 800.000,00 ABD Doları değerinde bir taşınmazın paylı mülkiyet oluşacak şekilde iki yabancı kişi tarafından edinimi durumunda bu taşınmaz vatandaşlığa konu edilemeyecektir.

3- Satış Vaadi Sözleşmelerine Yönelik Değişiklikler

Taşınmaz satış vaadine dayalı olarak yapılan başvurularda kanunen aranılan 400.000,00 ABD Doları tutarının tek sözleşme ile sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede birden fazla taşınmazın tek sözleşme kapsamında satış vaadine konu edilmesi mümkün iken, birden fazla satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Satın alma yolu ile edinilmiş taşınmazların vatandaşlık edinimi için aranılan tutarı karşılamaması durumunda kalan miktar satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanamayacaktır.


• Satış vaadi sözleşmelerinde noterde düzenlenme tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar düzenlenmiş değerleme raporları işleme alınacaktır. Bu değerleme raporlarının varlığı halinde şerh tarihi öncesi ayrıca bir değerleme raporu aranmayacaktır.


• Satış vaadi sözleşmesinde döviz alım belgesinin en az peşin ödenen kısım için ve en geç sözleşme tarihinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

4- Diğer Önemli Değişiklikler

• Taahhütlü taşınmazlarda her türlü şerh ve sınırlı ayni hak tesisi mümkünken satış vaadine yönelik şerh verilmesinin hariç tutulmasına karar verilmiştir.


• Bedel transferinin, alıcı veya ilgili kişiler tarafından satıcı veya ilgili kişilerin (vekili, eşi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi hak sahibi, haciz veya ipotek alacaklısı, şirket sahibinin hesabı vb.) hesaplarına yapılmasına olanak tanınmıştır.


• Taşınmaz bedel transferlerinin/ödenmesinin yapılmasında bankalar tarafından sunulan güvenli ödeme sistemlerinin (KEP) isteğe bağlı olarak kullanılması mümkün kılınmıştır.