ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

14 Ekim 2023 tarihli ve 32339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından karar alınıncaya kadar Değişiklik Yönetmeliği’nde kapsamı belirtilen depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin ön lisans başvuruları alınmayacaktır.
  • Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, tüzel kişinin sermayesinde yüzde dördün altını temsil eden doğrudan pay değişikliklerinin, değişikliklerin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde, “EPDK Başvuru Sistemi” üzerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“Kurum”) bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (“TEİAŞ”), YEKA için yapılacak başvurular hariç, her yıl 1 Ekim’e kadar, takip eden 5 yıl için ve izleyen 10 yıl için, bağlantı noktasına göre veya bölgesel bazda, sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerine ilişkin raporu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Kurum’a bildirecek olup söz konusu raporda rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için tahsis edilen kapasite ayrıca belirlenecektir.
  • TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahipleri, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulumu gerçekleştirilen yardımcı kaynak ünitelerine ilişkin temini, tesisi ve OSOS entegrasyonu ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından sağlanan ölçüm sistemlerinden elde edilen yıllık üretim verilerini bir sonraki yılın Ocak ayının onuna kadar Kurum’a, piyasa işletmecisine ve ana kaynağın hidrolik olması durumunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutulmuştur.