BOBİ FRS’de Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Değişiklik Önerileri

Kripto varlıkların işletmeler tarafından kullanılmasının yaygınlaşmaya başlaması üzerine kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması hususunda hükümler oluşturulması ve bu hükümlerin Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (“BOBİ FRS”)’na eklenerek mevzuata kazandırılmasına yönelik proje kapsamında BOBİ FRS 2021 sürümünde yapılacak değişiklikleri içeren taslak metin hazırlanmış ve 19 Mart 2024 Tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’nun 13 Aralık 2023 tarihinde, kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi ve kripto varlıklara ilişkin dipnot açıklamaları hakkında yayımladığı düzenleme de referans alınarak BOBİ FRS’nin 2021 sürümünde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar başlıklı 14.Bölüm’e kripto varlıklara ilişkin özel hususlar eklenmiştir. 
  • Düzenleme kapsamındaki kripto varlıkların kapsamı belirlenmiştir.
  • Kripto varlıkların ilk ölçümü, değer düşüklüğü ve finansal tablo dışı bırakılmasında 14. Bölüm’ün ilgili diğer başlıklarında yer alan hükümler uygulanacak iken, kripto varlıkların sonraki ölçümü ve sunumuna ilişkin hükümler ayrıca düzenlenmiştir.
  • Sınırsız yararlı ömre sahip olduğu varsayılan kripto varlıkların itfaya tabi tutulmayacağı düzenlenmiştir.
  • Varlıklarda Değer Düşüklüğü başlıklı 18.Bölüm kapsamına girmeyen varlıklara, “Maddi Olmayan Duran Varlıklar bölümü kapsamındaki gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen kripto varlıklar” eklenmiştir.
  • Dipnot açıklamalarına ilişkin hükümler içeren 26.Bölüm’e Tüm İşletmeler Tarafından Yapılacak Açıklamalar başlığı altına, Kripto varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin özel hususlarla ilgili yapılması gereken açıklamalar eklenmiştir.
  • Münferit Finansal Durum Tablosu ve Konsolide Finansal Durum Tablosu’nda maddi olmayan duran varlıklar grubuna “Dijital Varlıklar” kalemi eklenmiştir.
  • Tanımlar bölümüne “Kripto Varlık” ifadesi eklenmiş ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen maddi olmayan varlıkları ifade eder.

İlgili düzenlemeler ile bağımsız denetime tabi olmakla birlikte Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı uygulamayan, geçerli finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olan işletmeler için kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin belirsizliği azaltmak amaçlanmıştır.