Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterine Getirilen Önemli Değişiklikler

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 25 Temmuz 2023 tarihli kamuoyu duyurusu (“Duyuru”) kapsamında; Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun (“Kurul”) 18 Ağustos 2018 tarihli 30513 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 2018/87 sayılı Kurul Kararı (“Karar”) çerçevesinde getirilen veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin olarak istisnai durumlarda yapılan değişiklikler kamuoyuna duyurulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “Kanun”) uyarınca, 16. Madde çerçevesinde; genel kapsamda, kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verileri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kayıt yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak Kanun’un ilgili maddesi çerçevesinde, uyarınca Sicil’e kayıt yaptırma bakımından istisna kriterleri de getirilebilmektedir. Bu doğrultuda Karar uyarınca belirlenmiş istisna kriterleri ile yıllık çalışanı 50’den az olan, yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000,00 TL’den  az olan işletmeler, Sicil’e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmaktadırlar.

Duyuru’da Karar’ın yayımlandığı tarihten bugüne kadarki süreçte Türkiye’deki işlemlere ilişkin olarak ekonomik göstergelerin büyüdüğü ve 25.000.000,00 TL TL alt tutarlı yıllık mali bilanço toplamının, güncel iş hacimleri ile kıyaslandığında düşük kalacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda, istisna kriterlerinin belirlenmesinde “küçük işletme tanımı”, 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği” nezdindeki “KOBİ’lerin Sınıflandırılması” başlıklı 5/b. Maddesinde yer alan tanım dikkate alınarak, güncellenmiştir.

Sonuç olarak, 2018 yılından itibaren işletmelerin ekonomik göstergeleri ile iş hacimlerinin dikkate alınmasını takiben; Sicil’e kayıt yükümlülüğünün istisna kriterleri bakımından Kurul tarafından güncelleme yapılmış olup bir işletmenin yükümlülükten muaf sayılması için aranan kriterler aşağıdaki gibidir:

  • İşletme nezdinde yıllık çalışan sayısının 50 kişiden az olması
  • Yıllık mali bilanço toplamının 000.000,00 TL’den az olması
  • Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmaması

25.000.000,00 TL üst limitinin arttırılması ve istihdam edilen çalışan sayısı da dikkate alındığında, Sicil’e kayıt yükümlülüğünün istisnası sayılabilecek işletmelerin de sayısının daraltıldığı sonucuna da ulaşılabilmektedir.

İşbu not, 25 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleşmiş mevzuat gelişmeleri ışığında ve yalnızca genel bir bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmış olup tanıtım/reklam amacı taşımamaktadır ve herhangi bir durum özelinde hukuki görüş içermemektedir.